TRỨNG CÁ TRÍCH - 5 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 5 PC

数の子

84.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất