TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2 PC

数の子

45.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất