SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION
サーモン盛り合わせ
104.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất