SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP
NC2

SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION
サーモン盛り合わせ
104.000 VNĐ