SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT

BROILED EEL SUSHI BOX
鰻箱寿司


144.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất