SUSHI TỔNG HỢP B (2-3 KHÁCH)

SUSHI COMBINATION B (2-3 PEOPLE)

盛り合わせB

154.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất