SUSHI TỔNG HỢP A (2-3 KHÁCH)

SUSHI COMBINATION A (2-3 PEOPLE)

盛り合わせA

184.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất