SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION

サーモン盛り合わせ

104.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất