LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N1

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC

82.000 VNĐ
DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ - 2 MIẾNG
N2

DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ - 2 MIẾNG

FRIED BEAN CURD STUFFED W/ VEGETABLE SUSHI RICE - 2PC
いなり寿司
49.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG
N3

SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG

SCALLOP - 2PC

ホタテ

68.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG
N4

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELET - 2PC

玉子

24.000 VNĐ
BƠ - 2 MIẾNG
N5

BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2PC

アボカド

17.000 VNĐ
CÁ NGỪ - 2 MIẾNG
N6

CÁ NGỪ - 2 MIẾNG

TUNA - 2PC

マグロ

41.000 VNĐ
CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N7

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2PC

サーモン

44.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N8

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG

LIGHTLY ROASTED SALMON BELLY W/ SALMON ROE - 2PC

炙りサーモンいくら

56.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N9

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI NIGIRI - 2PC

サーモン蒲焼

46.000 VNĐ
SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG
N10

SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG

RED CLAM - 2 PC

ホッキ貝

49.000 VNĐ
CÁ CAM - 2 MIẾNG
N11

CÁ CAM - 2 MIẾNG

YELLOWTAIL - 2PC

ハマチ

56.000 VNĐ
BẠCH TUỘC - 2 MIẾNG
N13

BẠCH TUỘC - 2 MIẾNG

OCTOPUS - 2PC

タコ

42.000 VNĐ