SỨA BIỂN TRỘN DƯA LEO

SEASONED JELLY FISH WITH CUCUMBER

クラゲときゅうりの和え物
40.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất