RONG NHO

GRAPE SEAWEED

海ブドウ

KHÔNG DELIVERY

35.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất