CUỐN CÁ NGỪ SỐT CAY

SPICY TUNA ROLL

スパイシーツナ

63.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất