CUỐN CÁ HỒI SỐT CAY

SPICY SALMON ROLL

スパイシーサーモン

71.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất