CUỐN CÁ NGỪ VÀ BƠ
M17

CUỐN CÁ NGỪ VÀ BƠ

TUNA AND AVOCADO ROLL

マグロとアボカド

52.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI
M18

CUỐN CÁ HỒI

SALMON ROLL

サーモン

59.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ
M19

CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ

SALMON AND AVOCADO ROLL

サーモンとアボカド

59.000 VNĐ
CUỐN BƠ
M20

CUỐN BƠ

AVOCADO ROLL

アボカド

34.000 VNĐ