SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT
H1

SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT

BROILED EEL SUSHI BOX

鰻箱寿司

144.000 VNĐ
SUSHI HỘP CÁ HỒI SỐT
H2

SUSHI HỘP CÁ HỒI SỐT

SALMON SUSHI BOX

サーモン箱寿司

104.000 VNĐ
SUSHI HỘP BƠ
H3

SUSHI HỘP BƠ

AVOCADO SUSHI BOX

アボカド箱寿司

49.000 VNĐ