SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT
H1

SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT

BROILED EEL SUSHI BOX

鰻箱寿司

144.000 VNĐ
SUSHI HỘP CÁ NGỪ
H2

SUSHI HỘP CÁ NGỪ

TUNA SUSHI BOX

マグロ箱寿司

82.000 VNĐ
SUSHI HỘP CÁ HỒI SỐT DYNAMITE
H3

SUSHI HỘP CÁ HỒI SỐT DYNAMITE

SALMON DYNAMITE SAUCE SUSHI BOX

サーモン箱寿司

104.000 VNĐ
SUSHI HỘP CÁ SABA NGÂM GIẤM
H4

SUSHI HỘP CÁ SABA NGÂM GIẤM

VINEGARED MACKEREL SUSHI BOX

しめ鯖箱寿司

59.000 VNĐ
SUSHI HỘP BƠ
H5

SUSHI HỘP BƠ

AVOCADO SUSHI BOX

アボカド箱寿司

49.000 VNĐ