SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT
H1

SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT

BROILED EEL SUSHI BOX

鰻箱寿司

155.000 VNĐ
SUSHI HỘP CÁ HỒI
H2

SUSHI HỘP CÁ HỒI

SALMON SUSHI BOX

サーモン箱寿司

115.000 VNĐ
SUSHI HỘP BƠ
H3

SUSHI HỘP BƠ

AVOCADO SUSHI BOX

アボカド箱寿司

55.000 VNĐ