SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP
NC2

SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION

サーモン盛り合わせ

115.000 VNĐ