SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT
H1

SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT

BROILED EEL SUSHI BOX

鰻箱寿司

155.000 VNĐ