CUỐN CÁ HỒI
M18

CUỐN CÁ HỒI

SALMON ROLL
サーモン


59.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ
M19

CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ

SALMON AND AVOCADO ROLL
サーモンとアボカド


59.000 VNĐ
CUỐN BƠ
M20

CUỐN BƠ

AVOCADO ROLL
アボカド

34.000
34.000 VNĐ