SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT
H1

SUSHI HỘP LƯƠN NHẬT

BROILED EEL SUSHI BOX
鰻箱寿司


144.000 VNĐ