ĐẦU MỰC - 2 MIẾNG
N14

ĐẦU MỰC - 2 MIẾNG

SQUID LEGS - 2PC

げそ

56.000 VNĐ
CÁ SABA - 2 MIẾNG
N15

CÁ SABA - 2 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 2PC

しめ鯖

28.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N16

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2PC

数の子

45.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N17

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC

カニカマ

40.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N18

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC

海老

46.000 VNĐ
TÔM NGỌT - 2 MIẾNG
N19

TÔM NGỌT - 2 MIẾNG

SWEET SHRIMP - 2PC

甘エビ

KHÔNG DELIVERY

73.000 VNĐ