SÒ ĐIỆP (2 MIẾNG)

SCALLOP (2PC)

ホタテ

68.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất