LƯƠN NHẬT (2 MIẾNG)
N1

LƯƠN NHẬT (2 MIẾNG)

BROILED EEL (2PC)

82.000 VNĐ
DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ (2 MIẾNG)
N2

DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ (2 MIẾNG)

FRIED BEAN CURD STUFFED W/ VEGETABLE SUSHI RICE (2PC)
いなり寿司
49.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP (2 MIẾNG)
N3

SÒ ĐIỆP (2 MIẾNG)

SCALLOP (2PC)

ホタテ

68.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT (2 MIẾNG)
N4

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT (2 MIẾNG)

EGG OMELET (2PC)

玉子

24.000 VNĐ
BƠ (2 MIẾNG)
N5

BƠ (2 MIẾNG)

AVOCADO (2PC)

アボカド

17.000 VNĐ
CÁ NGỪ (2 MIẾNG)
N6

CÁ NGỪ (2 MIẾNG)

TUNA (2PC)

マグロ

41.000 VNĐ
CÁ HỒI (2 MIẾNG)
N7

CÁ HỒI (2 MIẾNG)

SALMON (2PC)

サーモン

44.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI (2 MIẾNG)
N8

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI (2 MIẾNG)

LIGHTLY ROASTED SALMON BELLY W/ SALMON ROE (2PC)

炙りサーモンいくら

56.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI (2 MIẾNG)
N9

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI (2 MIẾNG)

SALMON KABAYAKI NIGIRI (2PC)

サーモン蒲焼

46.000 VNĐ
NIGIRI SÒ ĐỎ
N10

NIGIRI SÒ ĐỎ

Red clam Nigiri
ホッキ貝
49.000 VNĐ
CÁ CAM (2 MIẾNG)
N11

CÁ CAM (2 MIẾNG)

YELLOWTAIL (2PC)

ハマチ

56.000 VNĐ
BẠCH TUỘC (2 MIẾNG)
N13

BẠCH TUỘC (2 MIẾNG)

OCTOPUS (2PC)

タコ

42.000 VNĐ