CUỐN LƯƠN, TRỨNG VÀ BƠ

EEL, EGG OMELET AND AVOCADO ROLL

鰻・タマゴ・アボカド

90.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất