SUSHI TỔNG HỢP B (2-3 khách)

SUSHI COMBINATION B (2-3 people)

寿司盛り合わせ B

154.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất