SÒ HUYẾT - 5 MIẾNG

ARK SHELL CLAM - 5 PC

赤貝

99.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất