SÒ DƯƠNG - 5 MIẾNG

HEART CLAM - 5 PC

とり貝

85.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất