SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG

SCALLOP - 2 PC

ホタテ

68.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất