TRỨNG CÁ ỐT ME - 2 MIẾNG

CAPELIN FISH ROE - 2 PC

まさご

42.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất